شنبه 30 فروردين 1393 - 18 جمادى الثانية 1435 - 19 آوریل 2014
 منوی اصلی
 
 روند تاسیس آموزشگاه

 مطابق ضوابط و آئین نامه آموزشگاه های آزاد، هیات نظارت استان با ترکیب مشخص، بالاترین مرجع نظارت بر فعالیت بخش خصوصی در استان می باشد. در سال 1385 که آخرین تغییرات در ائین نامه نحوه صدور و تاسیس مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعمال گردید، استقبال بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این بخش نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشت و هم اکنون تعداد 630 واحد آموزشگاه توسط بخش خصوصی تاسیس و نسبت به ارائه آموزشهای مهارتی اهتمام تمام دارند.