پنجشنبه 7 بهمن 1400 - 23 جمادى الثانية 1443
 منوی اصلی
 
  معرفی سازمان

 

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

       سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، نهادي وابسته به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي است. بر اساس مادۀ واحدۀ شمارۀ 6082 شوراي انقلاب در تاريخ 25/4/1359 از ادغام سه نهاد آموزشي (مراكز تعليمات حرفه‌اي، صندوق كارآموزي، كانونهاي كارآموزي و واحدهاي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي)، نهادي به نام سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به منظور ارائه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و تربيت نيروي كار ماهر شکل گرفته است.
     اين نهاد، بر اساس بيش از 10 قانون موضوعه و مادۀ 151 قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در برنامه چهارم، متولي آموزشهاي فني و حرفه‌اي كوتاه مدت بوده و مسؤول كميتۀ تخصصي آموزشهاي فني و حرفه اي غيررسمي با عضويت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد كارگري و كارفرمايي است و فعاليتهاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي اجرا مي كند.
     اين سازمان علاوه بر ستاد مركزي، 31 ادارۀ كل در سطح كشور و يك مركز تربيت مربي در شهر كرج دارد و به منظور دستيابي به تازه‌هاي علوم و فناوري روز و همگامي با استانداردهاي بين المللي، همواره سعي بر گسترش روابط بين المللي از جمله با سازمان بين المللي كار (ILO) و سازمان بين المللي آموزش حرفه‌اي و كشورهاي مختلف دنيا كرده است


  هدفهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور عبارتند از:

1- تربيت نيروی كار ماهر و نيمه‌ماهر (آموزش جويندگان كار فاقد مهارت) 2- ارتقای مهارت نيروی كار شاغل 3- ايجاد و توسعة توان كارآفريني 4- افزايش توان خوداشتغالي 5- ايجاد مهارتهاي پيش از اشتغال به منظور كاهش دورۀ جست‌و‌جوي شغلي و تقويت كسب شغل 6- ايجاد دالاني سازمان يافته براي ورود مهارتهاي نوين جهاني به كشور 7- مديريت و نظارت بر آموزشهاي غيررسمي مهارت در بخش خصوصي و حمايت در جهت توسعۀ مراكز فوق
ساختار ستادي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور


-  معاونت آموزش

-  معاونت پژوهش و برنامه‌ريزي

-  معاونت اداري- پشتيباني

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

اصطلاحها و تعريفها :

سازمان:       Iran Technical and Vocational Training Organization=I.R.T.V.T.O
عنوان اختصاري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور ايران

آموزش فني و حرفه‌اي :     (Techniacl and Vocational Training)
     آموزشي است كه به منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز شغل يا افزايش مهارت ارائه مي‌شود و منجر به كسب گواهينامه مهارت منجر مي شود.
 
مركز آموزش فني و حرفه‌اي :    (Technical and Vocational Training Center)
     فضاي آموزشي شامل كارگاه‌هاي آموزشي، كلاسها، آزمايشگاه، فضاي اداري و امكانات جانبي است كه بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص براي كارگران شاغل و يا ايجاد مهارت در افراد متقاضي كار فاقد مهارت و يا كم مهارت ايجاد شده است و تحت پوشش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اداره مي شود.
 
مركز تربيت مربي  :    (Instructor Training center)
     مركز آموزشي سازمان است كه به منظور تربيت مربي فني- حرفه اي, و يا بازآموزي مربيان مراكز و آموزشگاه هاي آزاد استفاده مي‌شود.
 
ظرفيت آموزشي مركز:    (Training capacity of center)
     تعداد كار آموزاني كه در طول يك سال در مركز آموزشي پذيرفته مي‌شوند، ظرفيت آموزش مركز (ساليانه) ناميده مي‌شود.
 
آموزشگاه آزاد فني و حرفه‌اي :    (Private Technical and Vocational Training Institute)
     به موسسه آموزشي گفته مي‌شود كه توسط بخش غير دولتي با كسب مجوز از سازمان و در چارچوب آئين نامه تشكيل و ادارۀ آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي مصوب سال 1379 هيئت دولت، راه اندازي شده است و بر اساس برنامه‌هاي درسي و استانداردهاي مهارت- آموزشي مصوب سازمان و تامين عوامل آموزشي واجد شرايط وفق ضوابط نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي اقدام مي‌كند.
 
كارآموز :   (Trainee)
     فردي است كه به منظور فراگيري دانش و كسب و ارتقاي مهارت شغلي، در دوره آموزش فني و حرفه‌اي معيني شركت مي‌كند.

مربي :    (Trainer)
     فردي است كه ضمن احراز شرايط مربيگري، توانايي انتقال دانش فني به كارآموزان، استفاده از تجهيزات كارگاه آموزش و فناوري روز و انجام ارزشيابي طي دوره و پايان دوره را مطابق با استاندارهاي مهارت و آموزشي داشته باشد. طبقه بندي مربيان به صورت: كمك مربي، سرمربي، مربي ارشد و استاد مربي مي‌باشد.

 كارگر ماهر :    (Skilled Worker)
     به فردي كه دوره آموزش فني و حرفه‌اي را در درجه هاي مهارتي طي كرده و بعد از احراز شرايط به كسب گواهينامه مهارت نايل شده است، كارگر ماهر گفته مي‌شود.

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  نشاني سازمان:
 
تهران- خيابان آزادي- چهارراه خوش- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور