اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

اداره سنجش و ارزشيابي مهارت


سمت سازمانی:اداره سنجش وارزشیابی مهارت

  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/71/