اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

اداره امور موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي


سمت سازمانی:اداره امور موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي

  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/73/