اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

مسعود نقوی

 

 ∠ شمارۀ تلفنهاي تماس :  32859249 و  32881104
 ∠ دورنگار (fax) واحد مربوطه:  32881104
 ∠ نشاني پست الكترونيكي (e-mail) واحد مربوطه:  d-fanni@eatvto.com
 ∠ شرح وظايف اصلي: 

1) مطالعه و بررسي در زمينۀ طراحي نقشه هاي اجرائي ساختمانهاي فلزي و بتون آرمه يا ساختمانهاي آجري

2) بازديد از ساختمانهاي موجود در سطح منطقه و بررسي اشكالات و نواقص آنها و ارايۀ پيشنهادات لازم براي رفع آنها

3) برآورد حجم عمليات ساختماني و هزينه يابي آنها از جمله بازديد، تعمير و نگه داري

4) نظارت بر تهيۀ طرحهاي مربوط به امور فني و ساختماني و زيرسازي خط و نقشه كشي و برآورد هزينه هاي مربوطه

5) نظارت و بررسي و تأييد برآورد و مصالح مورد نياز براي اجراي پروژه ها

6) تهيۀ گزارش از فعاليتهاي انجام شده جهت ارايه به مقام مافوق

 


سمت سازمانی:كارشناس امور ساختمان

  • 04132881104
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/8/