واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:اختیار وکالتی
سمت سازمانی :معاون شماره تماس :32898938

دکترای اختر فیزیک