واحد سازمانی
نام کارمند :احمد نام خانوادگی:فرهمند معین
سمت سازمانی :کارشناس مسؤول سنجش وارزشیابی مهارت شماره تماس :32859312