اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

نام قسمت نام مسئول/ كارمند داخلي مستقيم
دفتر مديركل رضا شادی 9253
9254
9251
9252
32859353 32859254 32898936
مسئول و کارشناس روابط عمومي حمید محمدزاد نجمی
خانم حسن زاده
9373
9374
32898939 -32859374-72
کارشناس ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات عمار صاحبی 9247 32859247
مسئول فناوری اطلاعات
کارمند فناوری اطلاعات
روح اله فضلی
رسول کوهی
9378 ___
___ علی فصیحی
جعفر نصرتی
حبیب موسوی
محبوب آقائیان
9273
9273
9274
9275
32898941 32859273 32859274 32859275
کارشناس بودجه/ آمار رقیه زمستانی 9248 32859248
کارشناس دفتر فني سرناظر طرحهاي عمراني مسعود نقوي
فرید آخوندی
9249 32859249
کارشناس دفتر حقوقي وهابعلی سربازجمشید 9250 32859250
دیوان محاسبات ___ 9246 32859246
دفتر هیأت تخلفات اداری ___ ___ ___
آبدارخانه حوزه مدیریت میرسجاد محمودی 9317 32859317
رئيس اداره امور مالي
کارشناس حسابدار
میرحافظ امیرآزاد
رقیه جمال زاده
9348 32859265
کارشناس مسئول آرش محمدیان 9247
9348
9259
32859348 32859259
حسابدار حقوق دستمزد/ تنظيم حسابها/وصول ولی سلطانپور
وحید رنجبری
ابراهیم علی محمدی
9260
9267
9257
32859267
امين اموال حسابدار اموال رضا صمدیان
گلشن جمالی
9361 32859347
ذيحساب رضا نافع 9262 ___
بايگاني ذيحسابي صمد پیرمحمدی 9263 32859263
رئيس اداره امور عمومي علي زارعي 9258 32859258
تداركات/ كارپردازي/ نقلیه یونس زحمتی
ابراهیم اسماعیلی
9366
___
9364
___
كارشناس امور رفاهي و بازنشستگان متصدی امور رفاهی حامد فضل زاده 9382 32859382
آبدارخانه و نامه رسان لطف ا... پورولی، رحمان ایمان پور 9266 32859266
كارگزيني
حضور و غیاب
خانم نصیری
خانم فرخندی
9365
9256
32859256
بايگاني ذيحسابي صمد پیرمحمدی 9263 32859263
دبيرخانه خانم قنبری 9352 32859352
بايگاني اداره کل صابر لطفی 9371 32859371
معاونت آموزش و پژوهش و برنامه ریزی خانم قادری 9245 32859244
رئیس ادارة آموزش و پژوهش
کارشناس مسئول
طهمورث مهدی پور
علی عبدلی
9243
9241
32898943
کارشناسان پژوهش محمدعلی برزگری 9244 ___
کارشناس مهارتهای پیشرفته
کارشناس آموزش در صنایع
مهدي اختيار وكالتي
نورالدین موسوی بناب
9240
9229
32859240
32859229
کارشناسان مشاغل خانگی خانم ناصح غازاني،خانم زارع 9239 32859239
بايگاني ذيحسابي صمد پیرمحمدی 9263 32859263
کارشناس روستایی محمدتقی ملکی 9238 32859238
مسئول آموزش کاهش آسیب های اجتماعی
تجهیزات
محمد تقی ملکی
حیدر اللهوردیلو
9238
9236
32859236
رئيس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت علی مسگر عصر 9418 ___
کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی مهارت احمد فرهمند معین
فاطمه شاه محمدی
9312
9412
32859312
دبیر المپیاد علی مسگر عصر 9418 32859412
کارشناس سنجش و ارزشیابی مهارت حوزه تصحیح سلیمان زارع 9385 328593509
آزمونگر ___ 9411 32859411
فقدان کارت و دبیرخانه خانم سیاه محمدی 9415 32859415
صدور گواهینامه خانم قادری 9357 ___
آزمونگران ___ 9411 32859411
متصدی بانک سئوال خانم. جعفر نزاد، خانم رامین 9357 32859357
رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم شیخ الاسلامی 9234 32881105
کارشناس مسئول موسسات کارآموزی آزاد بهبود محمدزاده
پرویز قوچی
9233
9271
32859233
كارشناسان موسسات کارآموزی آزاد
افزایش رشته
خانم شکارچی زاده
خانم پورسید
9230
9270
9228
___
صدور و تمديد كارت مديريت و مربيگري احمد کریمی 9232
9304
32859232
آمار و پرتال خانم رضایی، موسوی 9436
9268
___
رئيس مركز یک تبریز یوسف حسن پور 9212 32859212
مسئول دفتر مرکز یک تبریز خانم رضایی 9212 ___
معاون مركز بهرام برگریز 9213 32859213
نگهباني مرکز یک تبریز ___ 9201
9202
32859201 32859202
انبار مركزي
کارپردازی
عربیان
سید حسینی
9222
9214
32859222
آموزش مرکز حسن سعدی
محمد جهانی
9207 9205 ___
آزمون اصناف
نمرات اصناف
تمدید گواهی
زمان آزمون
یعقوب سبک خیز
خانم شهنازی
خانم قتسم زاده
خانم رشیدی
9227
9255
9332
9314
___
امین اموال مرکز
مهارتهای نرم
علی صیادی
جواد شادی
9203 ___
آزمون آنلاین احسان زمانی 9354 ___
آبدارخانة مركز علی جاهدی 9343 32859343
پذیرش صمد عبداللهی 9344 ___
مسئول آزمون مركز فرید تقی نژاد 9211 ___
رئيس مركز شماره دو تبریز رضا ماشینچی ___ 32813649
مركز دو تبریز ___ ___ 32814764-5
رئیس مرکزشماره 3 تبریز رضا اختیار وکالتی ___ 33826939
مرکز شماره 3 تبریز تلفن گویا ___ 33826935(36)
مرکز صنعت ساختمان ___ ___ 34410102
رییس مرکز لاله تبریز منوچهر خلیلی ___ 34410102
تلفنخانه علیرضا احمدپور 8 32898931-5