چهارشنبه 31 شهريور 1400 - 14 صفر 1443
 منوی اصلی
 
  تلفنهای اداره کل
 
نام قسمت نام مسئول/ كارمند داخلي مستقيم
دفتر مديركل
مشاور مدیرکل
دستیار اجرایی مدیرکل

 
 رضا شادی

محمد حسین قلی زاده
9253
9254
9251
9252
32859353 32859254 32898936
مسئول و کارشناس روابط عمومي  حمید محمدزاد نجمی
حکیمه حسن زاده
9373
9374
32898939 -32859374-72
کارشناس ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات علی فصیحی 9247  
فناوری اطلاعات روح اله فضلی 9378  
حراست ادارۀ كل     9273
9273
9274
9275
32898941 32859273 32859274 32859275
کارشناس بودجه/ آمار رقیه زمستانی 9248  32859248
کارشناس دفتر فني سرناظر طرحهاي عمراني مسعود نقوي
 
9249  32859249
کارشناس دفتر حقوقي وهابعلی سربازجمشید 9250  32859250
دیوان محاسبات --- 9246 32859246
دفتر هیأت تخلفات اداری ---    
آبدارخانه حوزه مدیریت میرسجاد محمودی 9317 32859317
رئيس اداره امور مالي و حسابدارامورمالی ميرداود علوي
علي تنهايي
9349
9265  
 32859265  
کارشناس امورمالی کارشناس امورمالی حقوق و دستمزدكاركنان قراردادي آرش محمدیان

 
9261
9348
9259
 32859348 32859259
حسابدار حقوق دستمزد/ تنظيم حسابها/وصول   ولی سلطانپور
وحید رنجبر
عمار صاحبی
9260
9267
9257
 32859267
امين اموال حسابدار اموال رضا صمدیان
 
9347
 
32859347 
ذيحساب نوشیروان  عالی زاده 9262  
بايگاني ذيحسابي ابراهیم علیمحمدی 9263 32859263
رئيس اداره امور عمومي  علي زارعي 9258  32859258
تداركات/ كارپردازي/ نقلیه یونس زحمتی
حامدفضل زاده
عباس حكم آبادي
9366
9368
9364
   
كارشناس امور رفاهي و بازنشستگان متصدی امور رفاهی محمد حيدري نژاد 9382
 
 32859382 
آبدارخانه و نامه رسان لطف ا... پورولی، رحمان ایمان پور  9266 32859266
كارگزيني
حضور و غیاب
 
 خ. فرخندی
ایوب صادق آبادی
 9365
9362
 
خ. مرادخاني 9256 32859256
دبيرخانه خ. قنبری
 
9352
 
 32859352
بايگاني اداره کل صابر لطفی
 
9371
 
32859371   
معاونت آموزش و پژوهش و برنامه ریزی رضا اختیار وکالتی 9245  32859245
مسئول دفتر  معاونت آموزش و پژوهش خ. قادری 9245 32859244
رئیس ادارة آموزش و پژوهش 
کارشناس مسئول
فیروز علیاری
طهمورث مهدی پور
9243
9241
32898943
کارشناسان پژوهش محمدعلی برزگری
شهرام پور حاجی
9244  
کارشناس مهارتهای پیشرفته

کارشناس آموزش در صنایع
مهدي اختيار وكالتي

عمار صاحبی
9240

9229
32859240

32859229
کارشناسان مشاغل خانگی خ. ناصح غازاني، زارع 9239 32859239
کارشناس صنایع و روستایی علی عبدلی-فرید آخوندی 9238 32859238
مسئول آموزش کاهش آسیب های اجتماعی
تجهیزات
محمد تقی ملکی
حیدر اللهوردیلو
9385
9236
32859236
رئيس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت علی مسگر عصر 9418  
کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی مهارت احمد فرهمند معین 9312 32859312
دبیر المپیاد یداله فرید ثانی 9412 32859412
کارشناس سنجش و ارزشیابی مهارت حوزه تصحیح سلیمان زارع 9309 328593509
آزمونگر  جاوید  9411  32859411
فقدان کارت و دبیرخانه خ. سیاه محمدی  9415  32859415
صدور گواهینامه خ شاه محمدی - قادری 9414
9413
 
آزمونگران جاوید 9411 32859411
متصدی بانک سئوال خ. جعفر نزاد، خ. رامین 9357 32859357
رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد وحید حی العالم 9234 32881105
کارشناس مسئول موسسات کارآموزی آزاد  بهبود محمدزاده
پرویز قوچی
9233
9271
32859233  
كارشناسان موسسات کارآموزی آزاد
افزایش رشته
خ. قاسم زاده
خ. شکارچی زاده
9230
9270
 
صدور و تمديد كارت مديريت و مربيگري احمد کریمی
نورالدین موسوی
9232
9304
32859232
آمار و پرتال خ. رضایی، موسوی 9436
9268
 
رئيس مركز یک تبریز یونس ممی زاده 9212 32859212
مسئول دفتر مرکز یک تبریز خ. رضایی 9212  
معاون مركز بهرام برگریز 9213 32859213
نگهباني مرکز یک تبریز   9201
9202
32859201    32859202
انبار مركزي
کارپردازی
عربیان،
سید حسینی
9222
9214
32859222    
آموزش  مرکز حسن سعدی
محمد جهانی
9207
9205
 
آزمون اصناف
نمرات اصناف
تمدید گواهی
زمان آزمون
یعقوب سبک خیز
خ. شهنازی
خ. قتسم زاده
خ. رشیدی
9227
9255
9332
9314
 
امین اموال مرکز
مهارتهای نرم
علی صیادی
جواد شادی
9203
 
 
آزمون آنلاین احسان زمانی 9354  
آبدارخانة مركز علی جاهدی 9343 32859343
پذیرش صمد عبداللهی 9344  
مسئول آزمون مركز فرید تقی نژاد 9211  
رئيس مركز شماره دو تبریز بهزاد غفاری -- 32813649
مركز دو تبریز -- -- 32814764-5
رئیس مرکزشماره 3 تبریز اصغر نگاهبان ---- 33826939
مرکز شماره 3 تبریز ------ ---- 33826935
مرکز صنعت ساختمان    ---- 34410102
رییس مرکز لاله تبریز منوچهر خلیلی ---- 34410102
تلفنخانه علیرضا احمدپور 8 32898931-5