چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  گروه های هدف

گروههاي هدف آموزش هاي فني و حرفه اي درسطح جامعه


    
بدون
شك آموزش موثر ، آموزشي است كه منجر به فعاليت اقتصادي و اجتماعي شده به طوري كه فرد آموزش ديده بتواند با كمك مهارت كسب نموده ، ايجاد اشتغال نموده يا توسط بازار موجود اشتغال جذب شود . انجام اين مهم دامنه وسيعي از فعاليتهاي سازماني اعم از طراحي دوره هاي آموزشي مورد نياز جامعه ، تدوين روشها و استانداردهاي مورد نياز اين آموزشها ، تأمين منابع مالي و انساني اجراي آموزش ، ايجاد نظام موثرجذب و نگهداشت كارآموز ، فراهمي زمينه هاي فعاليت اجتماعي مهارت كسب شده ، ايجاد اعتبار اجتماعي و اقتصادي لازم براي مهارت تعريف شده و ... را در بر ميگيرد . درچند سال اخير با ملاك قراردادن نتيجه يا پيامد آموزشهاي فني و حرفه اي به جاي محصول اين آموزشها در ارزيابي عملكرد سازمان به عبارت ديگر ارزيابي نتيجه گرا ، گروههاي هدف در برنامه ريزي آموزشي و ارزيابي اثربخشي اين آموزش ها در سازمان به شرح زير تعريف شده است :

 

n شاغلين : افرادي هستند كه در حال حاضر در سه حوزه اقتصادي صنعت ، كشاورزي و خدمات ، شاغل بوده و هدف از آموزش آنان ، ارتقاء شغلي و تكميل مهارت كاري آنان است . براي اين گروه چهار سطح كارگران ساده ، تكنسينها ( فن ورزها)، كارشناسان و مديران تعريف مي شود.

نياز به فرهنگ سازي ، تطبيق امكانات و تجهيزات موجود با نياز آموزش شاغلين و تهيه استاند اردهاي ويژه شاغلين دارد.

 

n كارجويان : افرادي هستند كه در حال حاضر در سه حوزه اقتصادي صنعت ، كشاورزي و خدمات ، شغلي را احراز ننموده اند . هدف از آموزش اين گروه ، شاغل شدن آنهاست . اين گروه به دو سطح دارندگان معرفي نامه از مراجع ذيصلاح هدايت شغلي و افراد فاقد معرف ، تقسيم مي شوند.

 _كارجويان شهري : افرادي كه با هدف فراگيري و يا تكميل مهارت و دانش لازم دستيابي به فرصت شغلي و كسب وكار در بازار كار، در يكي از بخشهاي آموزشي دولتي و يا غير دولتي سازمان (مراكز ثابت و شعب و يا آموزشگاههاي مجاز ) مطابق با استانداردهاي مهارت آموزي سازمان، به امر آموزش اشتغال دارند.

 _ كارجويان روستايي : به افرادي گفته مي شود كه ساكن روستا بوده و يا هنگام ثبت نام از شوراي اسلامي روستا،يا دهياري معرفي نامه معتبر ارائه مي نمايند و يا نشاني خود را در فرم تقاضاي شركت در دوره آموزشي به تأييد شواري اسلامي روستا و يا دهياري مي رسانند.

 

n دانشجويان : به افرادي گفته مي شود كه پس از اتمام دوره متوسطه عمومي در نظام آموزش رسمي ، در يكي از موسسات آموزش عالي واجد مجوز از وزارت علوم ، تحقيقات ، فناوري يا بهداشت ، درمان ، آموزش پزشكي ، درحال آموزش باشند .