چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  کمیته پژوهش اداره کل

به منظور توسعۀ فعالیتهای پژوهشی، غنی سازی کیفی و کمی آموزشهای فنی و حرفه ای استان و ارتقای بهره وری سازمان، کمیتۀ پژوهش متشکل از 5 نفر از اساتید صاحب نام دانشگاه های استان و با عضویت مدیرکل، معاون و کارشناس پژوهش استان تشکیل و فعالیتهای تحقیقاتی را نیازسنجی، سیاستگذاری، راهبری، اجرا و نظارت کرده است. در طول برنامه چهارم 10 طرح تحقیقاتی کاربردی توسط ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه ای استان اجرا شده است.
نام طرح تحقیقاتی اعتبار (ميليون ريال)
1- بررسی میزان رضایت شغلی مربیان سازمان وارایه روشهایی برای افزایش آن در استان 35.5
2-بررسی راهکارهای افزایش انگیزش مدیران صنایع برای مشارکت در امر آموزشهای فنی و حرفه ای استان 36.6
3- بررسی نقش آموزشهای فنی وحرفه ای در توسعه کار آفرینی 38
4- بررسی وضعیت آموزش دیدگان فنی وحرفه ای آذربایجان شرقی 24.6
5ـ ارزشيابي كميت و كيفيت دوره هاي آموزش فني وحرفه اي غيررسمي از ديدگاه مديران، مربيان، كارشناسان و كارآموزان استان 32
6ـ نياز سنجي آموزشي صنايع غذايي آذربايجان شرقي با تأكيد بر آموزش استانداردهاي كنترل كيفيت (HACCP ) 35
7- مطالعه فرآيند هاي ياددهي و يادگيري در آموزشهاي فني و حرفه اي آذربايجان شرقي 35
8- مطالعه نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در افزايش بهره وري صنايع آذربايجان شرقي 37.7
9- بررسي نقش آموزشهاي غيررسمي بر اشتغال در آذربايجان شرقي 40
10 - مطالعه نرخهاي كارآيي داخلي و خارجي در آموزشهاي فني و حرفه اي آذربايجان شرقي 50
جمع 4/366