اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

ادارۀ كل آموزش فني و حرفه‌اي آذربايجان شرقي

در سال 1334 شمسي برنامۀ آموزش فني و حرفه اي در مقطع غيررسمي پيگيري و جهت برنامه ريزي، ساختمان كوچكي در تهران به نام ادارۀ آموزش فني در زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي شكل گرفت و در ارتباط با انتقال فناوري و آموزش مربيان با دولت فرانسه قراردادهايي منعقد و در نتيجه مركزهاي آموزش فني و حرفه اي ثابت در چندين شهر كشور از جمله مركز تعليمات فني و حرفه اي تبريز به دست كارشناسان فرانسوي در سال 1350 تجهيز و راه اندازي شد. ايجاد بناي مركز تعليمات حرفه اي تبريز، نقطۀ شروع آموزش فني و حرفه اي در مقطع غيررسمي در سطح استان آذربايجان شرقي است.

ادارۀ كل آموزش فني و حرفه‌اي آذربايجان شرقي در بدو تأسيس با عنوان مركز تعليمات حرفه‌اي تبريز در زميني به مساحت 5/7 هكتار از زمينهاي سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران احداث شد كه در آن زمان متولي آن، ادارة كل تعليمات حرفه‌اي سابق بود. كل مساحت ساختمانهاي موجود در آن 11375 متر مربع بود و با پذيرش كارآموز در 12 رشته ( الكترومكانيك، سيمكشي ساختمان، جوشكاري گاز و برق، كنترل فرمان و اندازه گيري، اتومكانيك بنزيني، تراشكاري، فرزكاري، لوله كشي آب و تأسيسات، تعمير شير و پمپ، صنايع فلزي، نقشه كشي صنعتي، شبكۀ هوايي برق) در نيمة نخست سال 1352 فعاليت خود را آغاز كرد.

در سال 1360 سازمان جديدي از ادغام مركز تعليمات فني و حرفه‌اي و كانون كارآموزي و صندوق كارآموزي منطقه با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي شكل گرفت و چندين رشتة جديد به رشته‌هاي آموزشي پيشين اضافه شد. در سال 1365 آموزش فني و حرفه اي در تبريز در اختيار يكي از نهادها قرار گرفت اما به دليل نياز جامعه به آموزشهاي فني و حرفه اي، دوباره در سال 1368 فعاليتهاي آموزشي در آنها از سر گرفته شد.

هم اكنون ادارۀ كل آموزش فني و حرفه‌اي آذربايجان شرقي پس از گذشت ساليان، دگرگونيها و پیشرفتهای بسياري را به خود ديده است. در حال حاضر، ادارۀ كل با بيش از 33 مركز آموزش فني و حرفه‌اي ثابت در سراسر استان در دو بخش خواهران و برادران، مركزهاي جوار کارگاهی و بین کارگاهی، همچنين پنج اداره به نام: ادارۀ سنجش و ارزشيابي مهارت، ادارۀ مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي، ادارۀ آموزش- پژوهش و برنامه ريزي، ادارۀ امور مالي، ادارۀ امور عمومي و پشتيباني در امر ارايۀ خدمات در سطح استان به فعاليت مشغول است.