جمعه 25 خرداد 1403 - 07 ذو الحجة 1445
 منوی اصلی
 
  بهبود مدیریت فرآیند آموزشی در مراکز

     كارآمد كردن نظام آموزشي مستلزم برنامه ريزي، سياستگذاري ، سازماندهي ، هدايت و رهبري و ارزيابي مستمر است. در اين فرآيند نظام ارزيابي به عنوان زيرنظامي از نظام آموزشي در شناسايي مشكلات نظام آموزشي و عرضه تصويري از كاستيهاي آن ، طراحي و تنظيم برنامه توسعه كمي و كيفي نظام و نيز نظارت بر اجراي چنين برنامه اي ، نقش ويژه اي ايفا مي كند. انجام اين نقش مستلزم استفاده از داده ها و اطلاعات ارزيابي است. براين اساس ، تدوين و استقرار نظام اطلاعات مديريت آموزشي به عنوان زيرنظامي از نظام ارزيابي آموزشي ضرورت مي يابد. طراحي و استقرار نظام اطلاعات مديريت آموزشي در مراكز و سازمانهاي آموزشي باعث مي شود كه شفافيت فعاليتهاي آموزشي بيشتر شود و شرايط كارآيي هرچه افزونتر آنها فراهم شود .

هدف از انجام كار :

  ايجاد وحدت رويه در امر نظارت و ارزيابي عملكرد دوره هاي آموزشي در مراكز آموزشي ثابت (روزانه - شبانه روزي -  كارگاه هاي واگذار شده) و شعبت ، پادگان و زندان از طريق يكپارچه سازي مديريت اطلاعات عملكرد فرآيندهاي سه گانه اصلي دوره هاي آموزشي شامل : 1- مشاوره و پذيرش       2- آموزش           3- آزمون .

  فراهم آوردن اطلاعات كافي به منظورتعيين ميزان واقعي كارآيي دوره هاي آموزشي، شناسايي نقاط قوت و ضعف آن ها و انجام اصلاحات براساس نتايج حاصل از تحليل عملكرد به تفكيك هر يك از فرآيندهاي سه گانه اصلي .

  رتبه بندي مراكز آموزشي براساس ميزان كارآيي آن ها درسطح استان و كشور به تفكيك رشته هاي آموزشي .