دوشنبه 18 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441
 منوی اصلی
 
  پیام مدیرکل

     دگرگونيهاي اجتماعي- اقتصادي فراينده در دهه‌هاي اخير سبب شده است تا رويكردهاي بنيادي در عرصۀ اشتغال به وقوع بپيوندد و احساس نياز به الزامات مهارتي در بسياري از مشاغل با توجه به تغييرات تكنولوژي امري بديهي و اجتناب ناپذير است.آموزش و توجه به برنامه‌ريزي در جهت ارتقاي منابع انساني به منظور رسيدن به اهداف برنامه‌هاي توسعه از اهميت خاصي برخوردار است.
     يكي از مزاياي عمدۀ آموزشهاي فني و حرفه‌اي در اين است كه تطبيق تئوري و عمل در اين آموزشها برابر استانداردهاي شغل و آموزش تدوين شده امكان‌پذير بوده و كارآموز در مراحل توليد و اجراي واقعي شركت جسته و ضمن ارتقاي خلاقيتها و تواناييهاي فرد باعث مي‌شود كه نيروي كار در وقت كمتر بازدهي بيشتري ارايه كند.
     آموزشهاي فني و حرفه‌اي در ايران به سه صورت درحال اجراست: آموزشهاي فني و حرفه‌اي دانش‌بنياد كه به طور عمده توسط وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي (علمي كاربردي) دانش‌آموختگان مدرك تحصيلي رسمي دريافت مي‌كنند و ارزش استخدامي و ادامۀ تحصيلي تا سطوح بالاي علمي را دارد كه بخش عظيمي از اين آموزشها را شامل مي‌شود. آموزشهاي فني و حرفه‌اي مهارت‌بنياد كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي تحت استانداردهاي آموزشي رسمي براي گروه‌هاي بزرگ شاغلين، دانشجويان، فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها، روستائيان و كارجويان در مراكز ثابت آموزشي، آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي، مراكز آموزش صنعت و پايگاه‌هاي روستايي و ... صورت مي‌گيرند كه كارآموزان بعد از گذراندن دوره‌هاي تخصصي شغلي به اخذ گواهينامۀ حرفه‌اي نايل مي‌شوند و در حال حاضر فقط ارزش استخدامي دارد. آموزشهاي فني و حرفه‌اي سازمان نايافته كه به طور عمده به صورت استاد شاگردي و پراكنده در حوزه‌هاي وسيع شغلي در جريان است و دانش‌آموختگان اين نوع آموزشها مدرك و گواهينامه خاصي را دريافت نمي‌كنند و .....
     متأسفانه اين آموزشهاي سه‌گانة فني و حرفه‌اي به صورت جزاير جداگانه‌اي دست كم در ارزشيابي مدرك تحصيلي و حرفه‌اي ادامة حيات مي‌دهد و هيچ نظام ملي براي ارتباط و ارزشيابي مدارك مذكور در كشور وجود ندارد. به عبارت بهتر نظام صلاحيت حرفه‌اي ملي كه در اغلب كشورهاي پيشرو مبناي ارتقاي كيفيت اين آموزشهاست، هنوز داراي چهارچوب ملي و تصويب شده‌اي نيست. تلاش مؤثري از طرف سازمان آموزش فني و حرفه‌اي با تقديم پيش‌نويس لايحۀ اعطاي صلاحيت حرفه‌اي كشور شروع شده است كه اميدواريم با حمايت و توجه مسؤولان ذيربط اين امر محقق گردد.
     در استان اين آموزشها با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها في ما بين دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در بعضي از رشته‌ها به يك همگرايي نسبي رسيده است كه جا دارد از همۀ عزيزاني كه در تحقق اين امر پيش‌قدم بوده و ما را ياري داده‌اند، تشكر نمائيم.


                               یعقوب نماینده 

                                         مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی