اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

 
نام قسمت پست الکترونیکی
دفتر مدير كل modir@eatvto.ir
معاونت فني- آموزشي m_amuzesh@eatvto.ir
امور عمومي omoomi@eatvto.ir
روابط عمومي دريافت خبرها news@eatvto.ir
دفتر فني d-fanni@eatvto.ir
ادارۀ آموزش، پژوهش و برنامه ريزي amoozesh@eatvto.ir
ادارۀ سنجش و ارزشيابي مهارت sanjesh@eatvto.ir
بودجه boodjeh@eatvto.ir
امور مالي mali@eatvto.ir
فناوري اطلاعات it@eatvto.ir
امور حقوقي hoghooghi@eatvto.ir
حراست harasat@eatvto.ir
ذيحسابي zihesab@eatvto.ir
دبيرخانۀ نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات pishnahad@eatvto.ir
رسيدگي به شكايات shekayat@eatvto.ir
ادارۀ مؤسسات كارآموزي آزاد a-azad@eatvto.ir
مركز تخصصي صنعت ساختمان تبريز sanatsakhteman@eatvto.ir
مركز شمارة دو تبريز tabriz2@eatvto.ir
مركز شمارة سه تبريز tabriz3kh@eatvto.ir
مركز شمارۀ يك تبريز tabriz1@eatvto.ir
مركز اهر ahar@eatvto.ir
مركز بناب bonab@eatvto.ir
مركز هشترود hashtrood@eatvto.ir
مركز هريس heris@eatvto.ir
مركز كليبر kaleibar@eatvto.ir
مركز مراغه marageh@eatvto.ir
مركز مرند marand@eatvto.ir
مركز ميانه mianeh@eatvto.ir
مركز شبستر shabestar@eatvto.ir
مركز سراب sarab@eatvto.ir
مركز بستان آباد bostanabad@eatvto.ir
مركز اسكو osku@eatvto.ir
مركز خسروشهر khosroshahr@eatvto.ir
مركز آذرشهر azarshahr@eatvto.ir
مركز هوراند horand@eatvto.ir
مركز عجب شير ajabshir@eatvto.ir
مركز هادي شهر hadishahr@eatvto.ir
مركز ورزقان varzghan@eatvto.ir
مركز ملكان malekan@eatvto.ir
مركز گوگان gougan@eatvto.ir
مركز سعيدآباد saidabad@eatvto.ir