اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

 
زمانبندی آزمون های عملی رشته لینک
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله یازدهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز اطلاعیه
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز فناوری اطلاعات
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دی ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز طراحی و دوخت
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز برق
زمانبندی آزمون های عملی دی ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز صنایع غذایی
زمانبندی آزمون های عملی دی ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز مراقبت و زیبایی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز خدماتی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز فنی
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله دهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز اطلاعیه
زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز راهداری
زمانبندی آزمون های عملی مرحله نهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز فناوری اطلاعات
(اصلاحیه) زمانبندی آزمون های عملی مرحله نهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز برق
زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1401 مرکز شماره هشت مرند راهداری
زمانبندی آزمون های عملی آذرماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز صنایع غذایی
زمانبندی آزمون های عملی آذرماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز طراحی و دوخت
زمانبندی آزمون های عملی آذرماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز مراقبت و زیبایی و ماساژ
زمانبندی آزمون های عملی مرحله نهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز خدماتی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله نهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز فنی
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله نهم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز اطلاعیه
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هشتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های برق
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هشتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فناوری اطلاعات
زمانبندی آزمون های عملی آبان ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز رشته های مراقبت و زیبایی - ماساژ
زمانبندی آزمون های عملی آبان ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز رشته های صنایع غذایی
زمانبندی آزمون های عملی آبان ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز رشته های طراحی و دوخت
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هشتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فنی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هشتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های خدماتی
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله هشتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز اطلاعیه
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فناوری اطلاعات
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های برق
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های خدماتی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فنی
زمانبندی آزمون های عملی مهرماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز  رشته های مراقبت و زیبایی و طراحی و دوخت و صنایع غذایی
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  اطلاعیه
زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فناوری اطلاعات
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره هشت مرند رشته های راهداری
زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های برق
زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فنی
زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های خدماتی
زمانبندی آزمون های عملی شهریور ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز رشته های مرکز شماره سه
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های راهداری
اصلاحیه آزمون های عملی آزمونگران مرحله دوم شهریور ماه سال 1401  آزمونگران
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  اطلاعیه
آزمون های عملی مرحله مرداد ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز  رشته های مرکز سه تبریز
آزمون های عملی مرحله پنجم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های خدماتی
آزمون های عملی مرحله پنجم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فناوری اطلاعات
آزمون های عملی مرحله پنجم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های برق
آزمون های عملی مرحله پنجم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فنی
آزمون های عملی مرحله پنجم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های خدماتی
اطلاعیه زمانبندی مصاحبه تخصصی آزمونگران مرحله دوم اطلاعیه
آزمون های مصاحبه تخصصی آزمونگران مرحله دوم آزمونگران
اطلاعیه آزمون های  عملی مرحله پنجم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  اطلاعیه
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های راهداری
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره هشت مرند  رشته های راهداری
آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فناوری اطلاعات
آزمون های عملی تیرماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز  رشته های طراحی ، دوخت ، مراقبت و زیبایی
آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فنی
آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های خدماتی
اآزمون های عملی مرحله چهارم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های برق
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  اطلاعیه
آزمون های عملی اواخر خرداد ماه و تیرماه سال ۱۴۰۱ مرکز شماره سه تبریز  مراقبت و زیبایی ، طراحی و دوخت ، صنایع غذایی
آزمون های عملی آزمونگران سال ۱۴۰۱ آزمونگران
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های برق
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های گردشگری
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فنی
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های فناوری اطلاعات
آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز رشته های خدماتی
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره هشت مرند رشته های راهداری
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز    اطلاعیه
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های راهداری
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های فناوری اطلاعات
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های فنی
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های خدماتی
آزمون های عملی مرحله دوم سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   رشته های برق
آزمون های عملی اردیبهشت ماه سال 1401 مرکز شماره سه تبریز   آموزشگاههای آزاد
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز   اطلاعیه
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های خدماتی
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته برق
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فنی
آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  رشته های فناوری اطلاعات
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول سال 1401 مرکز شماره یک تبریز  اطلاعیه