پنجشنبه 7 بهمن 1400 - 23 جمادى الثانية 1443
 منوی اصلی
 
  صفحه انتخاب نوع نتایج
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله هشتم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز  
زمانبندی آزمون های (رشته برق) 11 الی 22 دی ماه سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های آذرماه (رشته های فناوری اطلاعات) 11 الی 22 دی ماه سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی (رشته برق) مرحله هفتم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

زمانبندی آزمون های رشته برق چهارم الی هشتم دی ماه 1400 مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های رشته کاربر ICDL چهارم الی هشتم دی ماه 1400 مرکز شماره یک تبریز   

زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم (رشته های خدماتی) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله هفتم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز
زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم (رشته برق) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم (رشته های فنی) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم (رشته های خدماتی) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   


اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز
زمانبندی آزمون های عملی مرحله پنجم (رشته های فنی و خدماتی) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله پنجم (رشته های برق) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله پنجم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز
زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم(رشته های فنی و خدماتی) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

زمانبندی آزمون های عملی مرحله پنج(رشته برق) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز
زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم (رشته گردشگری) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

زمانبندی آزمون های عملی (رشته برق) سه ماهه اول سال 1400 (بدون مجدد عملی)  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم، تیرماه سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول، (رشته برق) خرداد ماه سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول، خرداد ماه سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

اطلاعیه متقاضیان رشته مشاوره تاسیس آموزشگاه