چهارشنبه 31 شهريور 1400 - 14 صفر 1443
 منوی اصلی
 
  صفحه انتخاب نوع نتایج
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز
زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم (رشته گردشگری) سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

زمانبندی آزمون های عملی (رشته برق) سه ماهه اول سال 1400 (بدون مجدد عملی)  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم، تیرماه سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول، (رشته برق) خرداد ماه سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی مرحله اول، خرداد ماه سال 1400  مرکز شماره یک تبریز   

اطلاعیه متقاضیان رشته مشاوره تاسیس آموزشگاه